Home More News


News

Grekland, VAT Claims, 2012-03-16

Radical changes to the existing regulatory framework for VAT refund is launching the Treasury in order to implement a new system, including strict controls on objective criteria and "waiting list" before the tax return.

Yesterday the Deputy Minister of Finance Pantelis Economou, a document filed in the House, confirmed that there are delays in VAT refunds because of thorough checks are made for violations and announced streamlining of the process aimed at transparency and accelerate the repayment of taxes.

As admitted by Mr. Economou, the tax return process is completed to beneficiaries "after an application, if made before a proper control by the competent bodies to the typical and essential elements that make a business proprietor, after examination and return the documents as the legality of the return. "

The Deputy Finance Minister admits 'failures' in the VAT refund procedure, "photographing" so circuits that prey on the state coffers by using fictitious companies and false documents.

The aim of the Ministry of Finance is to change the process so that VAT refunds be given to objective criteria, which will specialize in new tax bill, under the memorandum should be enacted next June. Among the criteria considered are the following:

• The timing of the request tax refunds from the State. The company or person when submitting claims for reimbursement will take a special number that actually determines the date of application. From the internet I can watch the tax refunds made by the IRS and when their turn arrives. Basically it is a priority number, which can not be overridden by the national tax.

• The tax refunds be made in line with revenue growth. Returns are considered to amount to a certain percentage each month, depending on the evolution of the proceeds. If the revenue from VAT is increased, it will automatically grow and VAT refunds.

• One of the most important criteria that puts the new law are violations, it has each company. Violations were found in the past or found during an inspection will freeze the VAT refund. The above companies or individuals to be inspected to determine if the request for refund of VAT or other taxes reflect reality.

It will automatically goes off and the debtor's debts with tax refunds. The IRS will make the auto off without request from the debtor.

Frankrike, 2012-03-13

Following the judgment of the ECJ in Commission v France (C-624/10) the possibility for non-established companies of using the 'répondant' procedure, under which non-residents had the right to appoint a fiscal representative instead of applying the VAT reverse charge, has since beginning of 2012 been withdrawn causing a negative cash-flow issue for the non-established companies.

Cyprus, VAT rate increase 2012-03-06

VAT rate increase to 17% effective 1 March 2012
The standard VAT rate will increase from 15% to 17% effective 1 March 2012. The reduced rates of 8% and 5% are unchanged.

France, VAT Rate increase 2012-03-06

President announces VAT rate increase to 21.2% effective 1 October 2012
The French President has announced an increase in the standard VAT rate from 19.6% to 21.2 % to take effect from 1 October 2012. However, the increase has still has to be adopted by the French Parliament (probably in February 2012).

Italy, New threshold for quarterly VAT payments 2012-03-06

Effective 1 January 2012, VAT may be paid on a quarterly basis if annual revenue does not exceed Eur 700,000 (for supplies of goods) or Eur 400,000 (for supplies of services). However, 1% interest remains payable.

UK 2012-03-06

UK Nil registration threshold for non-established businesses effective 1 December 2012
In a move which was originally announced as part of the March 2011 Budget and which has now been included in the draft 2012 Finance Bill, effective 1 December 2012, non-established businesses will no longer be able to benefit from the UK VAT registration threshold (currently £73,000) and will become immediately registrable if they make taxable supplies in the UK.

Warranty Repairs 2012-03-06

Warranty repairs performed in Norway shall now be invoiced without VAT to foreign businesses. This exemption was reinstated in Norwegian legislation from 1. January 2012. The exemption applies to warranty repairs on goods that the foreign business has sold to a buyer in Norway. The Directorate of Taxes has therefore extended the application deadline for applying for a refund of VAT on warranty repairs delivered
in 2010. The new deadline is 1 April 2012. Please note that this extension only applies to warranty repairs, cf. regulation relating to VAT Act § 10-1-2 (1).

Tyskland 2012-02-29

Tyskland har beslutat införa s.k. Entry Certificate vid unionsinternaleveranser. Förfarandet innebär att tyska momspliktiga verksamheter endast kan undvika att fakturera tysk moms vid unionsinternförsäljning av varor från Tyskland till momspliktiga i annat EU-land om ett ”Entry certificate” fylls i och returneras till säljaren av köparen. Förfarandet var tänkt att tillämpas redan från och med 1 januari 2012, därefter har tyska finansministeriet skjutit upp införandet 2 gånger och det sista budet är nu från och med 1 juli 2012.

Lettland 2012-01-03

Tvingande omvänd skattskyldighet vid tillhandahållande av byggtjänster fr o m 1 januari 2012 (för kontrakt som är signerade fr o m 1 januari 2012). För kontrakt signerade före 1 januari 2012 kommer de nya bestämmelserna att tillämpas först fr o m 1 januari 2013.

Portugal - Madeira 2012-01-03

Standardmomssatsen på Madeira ökar från 16% till 22% fr o m april 2012. Den lägre momssatsen ökar från 4% till 5% respektive från 9% till 12%.


Ungerska skattemydigheten accepterar fler språk 2011-12-03


Den Ungerska skattemyndigheten kommer fr o m 2012 att acceptera att fakturor och underliggande dokument är avfattade på engelska, tyska eller franska. Endast om dokumenten är avfattade på andra språk än dessa kommer kravet på auktoriserad översättning till ungerska att finnas kvar. Uungerska statens officiella översättningsbyrå OFFI kommer därmed att få mindre att göra alltså.

App.-utvecklare dubbelbeskattas 2011-11-29 – ny s.k. tillämpningsinformation från Skatteverket  (diarienummer Dnr 131 831773-11/111)

Skatteverket konstaterat att så länge som frågan om beskattning av elektroniska tjänster diskuteras på EU-nivå i syfte att komma överens om gemensamma riktlinjer för tolkningen av bestämmelserna så kommer inte Skatteverket att tillämpa dubbelbeskattning för svenska app-utvecklare när båda nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
 
den svenske näringsidkaren omsätter applikationen till en privatperson inom EU via en marknadsplats som drivs av en utländsk näringsidkare och
 
den utländske näringsidkaren är skattskyldig enligt det berörda EU-landets myndighet för motsvarande omsättning i det landet.

Apputvecklare dubbelbeskattas 2011-10-13


Fr o m 1.4.2011 App-utvecklare dubbelbeskattas p g a svenska regler.
Följande momsproblematik är en het potatis i en ny och viktig exportbransch just nu:
Skatteverket anser att svenska App-utvecklare fr o m oktober 2011 ska fakturera 25 % moms på sin faktura oavsett var produkten säljs.
Konsekvensen blir att App:ar som säljs inom EU av distributörer såsom Facebook eller Apple’s App Store beskattas två gånger – i Sverige och i det land där app:en säljs.
Skatteverkets ståndpunkt är att de svenska App-utvecklarna är de faktiska säljarna och inte distributörerna, därav beskattningen i Sverige. Ute i Europa anser man att det är App-Store som är säljaren och att beskattningen ska ske där slutförbrukaren finns.
Att svenska App-utvecklare därmed får en sämre konkurrenssituation, är lätt att förstå.

"Finland inför byggmoms" 2011-03-17


Fr o m 1.4.2011 tillämpar Finland omvänd skattskyldighet i byggbranschen precis som Sverige gör. Övriga länder som har samma bestämmelser är Nederländerna och Belgien. Förändringen av bestämmelserna kan innebära att utländska företag som köper och säljer byggtjänster i dessa länder kan behöva registrera sig där.

 "Norge inför momsplikt för nedladdning" 2011-03-17

Norge inför momsplikt för e-handlare som säljer nedladdningar via nätet. Fr o m 1 juli 2011 ska norsk moms faktureras av utländska företag som tillhandahåller sådana elektroniska tjänster som nedladdningar av mjukvara, ebooks, filmer, musik från nätet till norska privatpersoner. Hittills är det bara norska företag som har behövt fakturera norsk moms till norska privatpersoner, men nu inkluderar alltså momsplikten även utländska företag. Det är inte riktigt klart ännu, men troligen blir det någon form av ”specialregistrering” som är lite mindre administrativt betungande än vid ”vanlig registrering”. Den ”vanliga registreringen” förutsätter ju att det utländska företaget t.ex. har ett fiskalt ombud. Denna ”specialregistrering” kommer troligen att innebära ett förenklat förfarande när momsen ska redovisas.

"Förändringar i momssatser inom Europa vid årskiftet" 2010-12-13

Vissa Europeiska länder kommer att höja sina momssatser vid årsskiftet.

Länderna och förändringarna är:

• England från 17.5% till 20%.
• Grekland höjer sina två rabatterade momssatser från 5.5% till 6.5% och från 11% till 13%.
• Lettland från 21% till 22%.
• Polen från 22% till 23%.
• Portugal från 21% till 23%.
• Slovakien från 19% till 20%.
• Schweiz från 7.6% till 8%

"Deadline för momsåtervinning förlängd till 2011-03-31" 2010-09-29


EU har i dagarna förlängt deadline för momsåtervinning från 2010-09-30 till 2011-03-31. Förlägningen skall gälla från den 1 Oktober i år men träder inte i kraft förrän den publicerat i Official Journal vilket den inom kort kommer att göra.

Anledningen till förlägningen är alla de felaktigheter och problem som uppstått i de nya portalerna som respektive skattemyndighet har att administrera. Felaktigheter som lett bl.a. lett till att företag inte hunnit eller kunnat lämna in sina ansökningar. Nu är förhoppningen att alla företag som avser att ansöka om momsåtervinning för 2009 skall ha en möjlighet att hinna göra det.

 

"Tyska fakturor" 2010-08-23


Företag som out-sourcat fakturahantering kan få problem med momsåterbetalning av /avdragsrätt för tysk moms

Det är vanligt att företag som väljer att låta ett externt företag sköta fakturahanteringen ger instruktioner till sina leverantörer att ställa ut fakturorna med uppgift om rätt köpares namn men med c/o adress till fakturahanteringsföretaget, t.ex. enligt följande

Kalle Karlsson AB c/o Fakturahantering AB XXXXgatan 11 eller Box 11 XXXXX Stad

Om sådana fakturor upptar tysk moms har köparen ingen möjlighet att få denna moms återbetald, om inte fakturorna även innehåller uppgift om köparens företagsadress.

Bakgrunden är följande:

Enligt § 14 avsnitt 4 stycke 1 Nr. 1 enligt tyska Mervärdesskattelagen (UStG) ska en faktura innehålla uppgift om köparens fullständiga namn och adress. Enligt satserna 3 och 4 i tysk Guideline (Richtlinie) Nr. R 185 UStR 2008 står vidare att även i en faktura som är adresserad till köparen med dennes namn angivet, men med en c/o adress till tredje part, måste reglerna enligt § 14 avsnitt 4 stycke 1 Nr. 1 innehållas (alltså köparens adress måste framgå). Man förtydligar i texten också att bestämmelsen gäller även företag som har givit denne tredje part i uppdrag att handhava fakturahanteringen. Det räcker om uppgiften finns någonstans på fakturan, d.v.s. inte nödvändigtvis i fakturans adressfält.

Det är också tillåtet att använda en kod för adressen. Gör man det måste både köpare och säljare av tjänsten vara medvetna om kodens betydelse och det skall skriftligt framgå, gärna i avtal den korrekta adressen och att koden ersatt denna.

"Rumänien höjer sin momssats" 2010-06-28

Rumänien höjer sin momssats per den 1 Juli 2010 från 19% till 24%.

"Fortsatta krav på originalfaktura" 2010-06-05

Vi har nu gjort några hundra deklarationer i de nya portalerna i Europa. Självklart allra flest i den Svenska portalen. Vi har lärt oss en hel del om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Efter att ha fått ett antal beslut från myndigheterna vill vi med detta mail informera om något som fortfarande är visat sig vara mycket viktigt nämligen originalfakturan.

Originalfakturan måste precis som tidigare finnas och vara korrekt. Tidigare år har man skickat in denna faktura tillsammans med deklarationen. Det skall man inte längre. Så långt har oftast informationen om originalfakturor nått fram. Men det finns fortfarande krav som ställs på originalfakturan, i många fall skall en bild på fakturan bifogas till den elektroniska deklarationen. Den informationen har ofta inte nått ut.

Det nya momsåtervinningsdirektivet ger medlemsländerna rätt att begära att ansökan bifogas en scannad bild av fakturan, om nettobeloppet på fakturan (belopp exklusive moms) överstiger EUR 1000. De flesta medlemsländer nyttjar den rätten. Regeln att endast originalfakturor kan återvinnas har inte ändrat sig i det nya direktivet. Den inskannade bilden måste därför vara av originalfakturan. Vi har sedan dessa nya regler infördes sett en drastisk ökning av ”kopior” som har kommit in till oss. Det får alltså inte stå ”kopia”, ”copy” eller annat på dessa fakturor. Vidare får det heller inte på annat sätt framgå av fakturabilden att det som har skannats in är en fakturakopia (t.ex. streck, dåligt tryck). Då räknas de inte som en bild på originalfakturan. Därför vill vi på detta sätt informera om vikten att det är originalfakturan som hanteras av Er vid scanning etc.

Originalfakturorna måste finnas lätt tillhands så att de snabbt kan sändas över till berörd skattemyndighet om och när de begär in dem.

"Island höjer sin momssats" 2010-03-25

Island Standardmomssatsen höjdes på Island från 24,5 % till 25,5 % den 1 januari 2010

"Obama om Kaptitalläckage" 2010-03-16

My Administration is committed to reducing payment errors and eliminating waste, fraud, and abuse in Federal programs--a commitment reflected in Executive Order 13520 of November 20, 2009, Reducing Improper Payments. Executive departments andagencies should use every tool available to identify and subsequently reclaim the funds associated with improper payments. Thorough identification of improper payments promotes accountability at executive departments and agencies; it also makes theintegrity of Federal spending transparent to taxpayers. Reclaiming the funds associated with improper payments is a critical component of the proper stewardship and protection of taxpayer dollars, and it underscores that waste, fraud, and abuse byentities receiving Federal payments will not be tolerated. Today, to further intensify efforts to reclaim improper payments, my Administration is expanding the use of "Payment Recapture Audits," which have proven to be effective mechanisms for detecting and recapturing payment errors. A PaymentRecapture Audit is a process of identifying improper payments paid to contractors or other entities whereby highly skilled accounting specialists and fraud examiners use state-of-the-art tools and technology to examine payment records and uncover suchproblems as duplicate payments, payments for services not rendered, overpayments, and fictitious vendors. (A Payment Recapture Audit as used in this memorandum shall have the same meaning as the term "recovery audit" as defined in Appendix Cto Office of Management and Budget Circular A-123.) One approach that has worked effectively is using professional and specialized auditors on a contingency basis, with their compensation tied to the identification of misspent funds. Therefore, I hereby direct executive departments and agencies to expand their use of Payment Recapture Audits, to the extent permitted by law and where cost-effective. The Director of the Office of Management and Budget (OMB) shall develop guidancewithin 90 days of the date of this memorandum on actions executive departments and agencies must take to carry out the requirements of this memorandum. The guidance may require additional actions and strategies designed to improve the recapture ofimproper payments, including, as appropriate, agency-specific targets for increasing recoveries. The Director of the OMB shall further coordinate with the Council for Inspectors General on Integrity and Efficiency to identify an appropriate process forobtaining review by Inspectors General of the effectiveness of agency efforts under this memorandum. The agencies' expanded use of Payment Recapture Audits does not preclude Offices of Inspectors General from performing any activities to identify andprevent improper payments. Nothing in this memorandum shall be construed to require the disclosure of classified information, law enforcement sensitive information, or other information that must be protected in the interests of national security. This memorandum is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, oragents, or any other person. The Director of the OMB is hereby authorized and directed to publish this memorandum in the Federal Register . /S/ Barack Obama THE WHITE HOUSE, WASHINGTON, March 10, 2010 Citation: "75 FR 12119" Document Number: "Memorandum of March 10, 2010" Federal Register Page Number: "12119" "Presidential Documents"

"Grekland höjer momsatsen" 2010-03-12

Grekland höjer standardmomssatsen från 19 % till 21 % och den reducerade momssatsen från 9 % till 10 % fr o m 15 mars 2010.

"Portalen svår för gruppregistrerade bolag" 2010-01-12

Bestämmelserna i flera EU-länder (Italien, Tyskland och Finland är bland dessa länder) anger att företagen som ingår i en momsgrupp måste ansöka om momsåterbetalning var och en för sig, d.v.s. det går inte att ansöka för hela momsgruppen i en och samma ansökan. Mot det står Skatteverkets tolkning av reglerna. I Skatteverkets elektroniska portal för ansökningar av moms inom EU kan nämligen inte företagen i en momsgrupp lämna in sina ansökningar var och en för sig. Där krävs en samlad ansökan för hela momsgruppen tillsammans.

Skatteverkets jurister anser att deras tolkning är den rätta och att de utländska skattemyndigheterna har fel. Skatteverket kommer alltså inte att ändra något i portalen och hänvisar oss vidare till Finansdepartementet eller Europakommissionen. De insisterar på att Svenska företag skall deklarera på Svensk sätt.

Våra tidigare erfarenheter säger oss att i praktiken så kan Svenska gruppregistrerade företag då inte återvinna moms från Finland, Tysklan eller Italien. Förmodligen så gäller detta även i fler länder. "Momspaketet 2010” 2009-10-10


Regeländringarna och dess innebörd klicka "här"


Vad innebär Skatteverkets nya portal klicka "här"

"Storbritannien höjer momsen till 17.5%” 2009-10-10

Storbritannien – återgång till moms 17,5 % fr o m 1 januari 2010 Fakturor med engelsk moms ska fr o m 1 januari 2010 åter ha momssats 17,5 %.

Företag, som så önskar, kan dock använda sig av övergångsregler enligt följande: - Varor eller tjänster som är levererade före 1 januari 2010, men fakturerade den 1 januari 2010 eller efter, kan enligt speciella övergångsregler faktureras med 15 % moms.

- Varor eller tjänster som är levererade efter 1 januari 2010, men där betalning eller fakturering för varorna eller tjänsterna sker före 1 januari 2010, kan faktureras antingen med 15 % eller med 17,5 % moms.
- För tjänster som utförs kontinuerligt före och efter årsskiftet (enligt t.ex. ett leasingavtal), och betalningar sker enligt bestämda intervall, kan säljaren välja att antingen fakturera 17,5 % moms eller 15 % moms för tjänster utförda före 1 januari 2010 och 17,5 % för tjänster efter 1 januari 2010.

"Finland sänker moms” 2009-09-22

Fr o m 1 oktober 2009 sänker Finland sin reducerade momssats från 17 % till 12 %.

Reducerad momssats tillämpas i Finland i huvudsak på livsmedel.

"Moms vid import” 2009-08-11

Nya regler för varor som importeras till ett medlemsland och säljs vidare eller förs över till ett annat Enligt ett nytt direktiv (direktiv 2009/69/EC) publicerat i EC Official Journal den 4 juli 2009 har ECOFIN (ECOFIN = EG:s råd för finansministrar) beslutat att nya och striktare regler ska gälla vid import av varor till en medlemsstat av en näringsidkare som ej är etablerad i denna medlemsstat. De nya bestämmelserna är ett led i bekämpningen av momsfusket. Reglerna gäller formellt fr o m 24 juli 2009, men medlemsstaterna har beviljats tid fram till 1 januari 2011 att anpassa sin lagtext.
Fram till 24 juli 2009 har det varit möjligt att importera varor momsfritt till ett medlemsland om varorna i nästa led säljs eller förs över till en verksamhet etablerad i ett annat medlemsland. Enligt det nya direktivet får bestämmelsen om momsfrihet endast tillämpas förutsatt att följande villkor är uppfyllda:
Importören (verksamheten etablerad i det andra medlemslandet) senast när importen sker, har meddelat myndigheten i importlandet:
1. sitt eget VAT-nummer eller hans skatteombuds VAT-nummer i importlandet
2. hans kunds VAT-nummer (vid försäljning) eller sitt eget VAT nummer i destinationslandet (vid överföring i egen räkning) samt
3. bevis över att de importerade varorna är avsedda att bli transporterade vidare från importlandet till en annan medlemsstat (destinationsland)

"Italien” 2009-08-11

ECJ har i sitt ställningstagande till "EC v Italy (C-244/08)" beslutat att inte tillåta Italien ha kvar sina regler när det gäller att behöva använda momsåtervinningsförfarandet för att få återbetalning av italiensk moms för utländska företag som har etablerat filial i Italien. ECJ har kommit fram till att reglerna strider mot såväl det åttonde som trettonde momsdirektivet samt det principiella momsdirektivet 2006/112/EC. På grund av detta domslut förväntas alltså Italien att korrigera sin momslagstiftning och implementera att utländska företag inom och utom EG får lov att dra all italiensk moms, fakturerad till filialen eller till det utländska företagets säte i hemlandet, i lokal momsredovisning i Italien.

"Kroatien” 2009-08-11

Kroatien höjer sin standardmomssats från 22 % till 23 %. Höjningen gäller från 1 augusti 2009.

"Cypern” 2009-05-06

Momssatsen på hotellkostnader inklusive semesterboende reduceras under perioden 1 maj 2009 till 30 april 2010 från 8 % till 5 %

"Ungern” 2009-05-06

Fr o m 1 juli 2009 höjs standardmomssatsen från 20 % till 25 %

"Lettland höjd momssats” 2009-01-01

Standardmomssatsen höjs från 18 % till 21 %. Den reducerade momssatsen höjs från 5 % till 10 %. Samtidigt tillämpas standardmomssatsen för en hel del varor och tjänster för vilka tidigare den reducerade momssatsen har tillämpats. I princip kommer den reducerade momssatsen fr o m 1 januari 2009 endast att tillämpas för medicinska varor och utrustningar, naturgas till hushåll och tidningar.

"Slovakien inför EURO” 2009-01-01

Slovakien: Slovakien inför EUR fr o m 1 januari 2009. Om fakturan är utställd i annan valuta än EUR efter 1 januari 2009 får omräkning ske enligt gällande kurs hos ECB eller den slovakiska centralbanken vid "Tax point-dagen" -

Hårdare krav på dokumentation vid återvinning” 2008-12-10

Myndigheterna runt om i Europa har de senaste åren alltmer skärpt sina krav kring dokumentation som skall styrka återvinningskrav. Företag som levererar varor inklusive installation eller service till företag i utlandet och anlitar andra bolag för att utföra monterings- eller servicearbetena eller köper in reservdelar till installationsprojektet från lokala bolag bör vara medvetna om att skattemyndigheterna i allmänhet kräver följande underlag för att godkänna momsåterbetalning för fakturorna från de lokala bolagen:

1. kopia av kontraktet mellan den utländske köparen hos vilken varorna installeras och den verksamhet som ansöker om momsåtervinning. Kontraktet kan vara avfattat på exempelvis engelska, men de flesta skattemyndigheter kräver dessutom att en version finns tillgänglig i det lokala språket. Språkkravet föreligger i synnerhet från de nya medlemsländerna.

2. kopior av fakturorna från det ansökande bolaget till utländske kunden. Om det är många fakturor som förekommer i projektet räcker det i de flesta fall med något eller några exempel.

Om fakturorna som återvinns har stora momsbelopp krävs också i allmänhet

3. betalningsbevis

Irland” 2008-12-10

Irland har från den 1 december 2008 ändrat sin momssats från 21 % till 21.5%. Mer om detta kan Ni läsa om Ni följer denna länken http://www.revenue.ie/en/tax/vat/rates/current-historic-rates-vat.html .

Litauen” 2008-12-10

Litauen Myndigheten förväntas höja momssatsen den 1 januari från 18 % till 20 %. Samtidigt förväntas man också höja upp samtliga reducerade momssatser till 20 %.

England” 2008-12-05

Från och med den 1 December 2008 ändras den Engelska stadardmomssatsen från 17.5% till 15%. Meningen är att den sedan skall återgå till 17.5% den 31 December 2009.

Effekterna av denna ändring blir som följer:

Vid försäljning om Stadardmomssatsen på 17.5% är hänförlig till varu/tjänsteförsäljningen så skall 17.5% tas ut om skattepunkten inträder före den 1 december 2008.
Om skattepunkten inträffar den 1 December 2008 eller senare så skall den nya momssatsen 15% gälla.
HMRC säger att varor/tjänster som levererats/utförts från den 18 November 2008 till den 30 November 2008 skall ha 17.5% i moms på fakturan om den utfärdas före den 1 December 2008 och 15% i moms om fakturan utfärdas senare än så.

Inköp

En momsregistrerad näringsidkare har avdragsrätt på moms precis som vanligt under förutsättning att fakturorna är utfärdade enligt ovan. Om momssatsen felaktigt är 17.5% så har näringsidkaren inte avdragsrätt för mer än 15%. Därför bör en sådan faktura krediteras och göras om.

Omvänd skattskyldighet tjänster

Om man skall åberopa omvänd skattskyldighet för inköp av tjänst från en utländsk näringsidkare gäller det datum man betalar fakturan som skattepunkt. Dvs 15% från den 1 December 2008 och framåt.

Import

Varor som förtullats in den 1 December 2008 och framåt skall ha 15% importmoms.

Gemenskapsinterna förvärv

Skattepunkten i England för GIF är den 15:e dagen månaden efter leveransmånaden. Eller det datum då leverantören utfärdade fakturan. Dock skall man ta upp 15% moms om fakturan utfärdats före den 1 Dec 2008 och godset skickats efter den 1 Dec 2008

Tyskland” 2008-12-05

Möjlighet att få ränta på sena återbetalningar av moms
I ett domslut i högsta domstolen i Tyskland (BFH) har BFH konstaterat att momsåterbetalningsansökningar enligt 8:e eller 13:e EG direktivet är att jämställa med lokala skattedeklarationer. På överskjutande belopp i skattedeklarationer betalar den tyska skattemyndigheten i allmänhet ränta. Ränta ska betalas efter 15 månader efter årets utgång under vilket år rätten till återbetalning har uppstått. Ansökningar om ränteåterbetalningar för sena återbetalningar av moms som meddelats den skattskyldige under kalenderåret 2007 ska tillställas skattemyndigheten senast den 31 december 2008.

Domslutet betyder att många utländska företag skulle kunna få betalning av ränta från den tyska skattemyndigheten, eftersom behandlingstiden i Tyskland i allmänhet är 15-24 månader, ibland ännu längre. Som ett exempel kan nämnas att ränta för en ansökan som avser 2006 ska betalas av den tyska skattemyndigheten fr o m 1 april 2008. Därefter betalas en ränta av 0,5 % per månad fram tills dess att ansökan har återbetalats (i praktiken fram tills dess att beslut om återbetalning har meddelats sökande).

Viktigt att notera är att ansökan om ränteåterbetalning måste tillställas skattemyndigheten senast inom ett år räknat från slutet av det år då momsåterbetalningen skedde. Ränteansökningar för sena momsåterbetalningar under april 2007 måste t.ex. vara hos skattemyndigheten senast den 31 december 2008.

Det finns en liten chans att skattemyndigheten kommer att återbetala ränta automatiskt vid sena återbetalningar, men vi bedömer att det är säkrare att tillställa skattemyndigheten ansökningar, särskilt med hänsyn tagen till deadline 31 december 2008 för sena återbetalningar under 2007.

Italien” 2008-12-05

Momsåterbetalning för hotell- och restaurangkostnader medges


 

 Search

Banner
Banner