Startsida Momsregistrering i utlandet Periodisk sammanställning


Periodisk sammanställning

VAT Adviser hjälper sina kunder med periodiska sammanställningar!

Enligt det nya tjänstedirektivet finns det två huvudregler – en för företag som tillhandahåller andra företag tjänster (B2B) och en för företag som tillhandahåller privatpersoner tjänster (B2C).

1. Business to Business (B2B: Tjänster enligt huvudregeln, som är tillhandahållna en utländsk beskattningsbar person som agerar i denna egenskap, ska beskattas där denne köpare har sätet för sin ekonomiska verksamhet. Om dessa tjänster tillhandahålls en annan etablering av köparen än där han har sitt säte ska dock platsen för tillhandahållande av dessa tjänster vara den plats där det fasta etableringsstället är beläget. I avsaknad av ett sådant säte eller ett sådant fast etableringsställe, ska platsen för tillhandahållande av tjänster vara den plats där den beskattningsbara person som tillhandahålls sådana tjänster är bosatt eller stadigvarande vistas.

2. Business to Consumer (B2C): Tjänster enligt huvudregeln, som är tillhandahållna icke beskattningsbara personer t.ex. privatperson), svensk eller utländsk, ska beskattas där säljaren har sätet för sin ekonomiska verksamhet. Om säljaren har flera etableringar ska tjänsterna beskattas där den etablering av säljaren är belägen som har tillhandahållit tjänsterna. 

Den periodiska sammanställningen skall göras i enlighet med ovan regelverk. För att veta att man deklarerar rätt fakturor i sin periodiska sammanställning bör därför nedan punkter kontrolleras på varje faktura:

Ø innehållet i den tjänst som har fakturerats – tjänst enligt huvudregeln eller tjänst som utgör undantag till huvudregeln?

Ø vem som är köpare – beskattningsbar, vilken av köparens etableringar, inhemsk eller utländsk har tjänsten tillhandahållits?

Ø om köparen är utländsk och beskattningsbar – kan man utesluta att tjänsten köpts in för andra syften (privata syften) än att användas av köparen i dennes näringsverksamhet?

Ø om säljaren, förutom sitt säte i Sverige, även har etableringar utanför Sverige – vilket av säljarens etableringar har tillhandahållit tjänsten, utgör säljarens etablering som har tillhandahållit tjänsten en etablering också ur momshänseende?

Ø är fakturan utställd med korrekt formalia – inklusive uppgift om vem som är köpare, dennes momsnummer etc.? Vid fakturering utan moms innehåller fakturan korrekt hänvisningstext?

Ø är fakturan korrekt utställd utan moms eller ska det vara moms?

VAT Adviser erbjuder 3 olika alternativa tjänster för arbetet med periodisk sammanställning.

Att för vår kund genomföra hela den periodiska sammanställningen. Granskning och deklaration. 

Att för vår kund endast granska fakturor och informera vår kund om vilka som skall vara med i den periodiska sammanställningen. 

Att för vår kund ta emot fakturainformation och göra enbart den periodiska sammanställningen.

Kontakta oss gärna för mer information.Sök

Annons
Annons