Momsregistrering i Storbritannien

Momsregistrering i Storbritannien

Storbritannien

Valuta: GBP
Moms heter Value Added Tax, förkortat VAT
EU
medlem: Nej
Format momsnummer: GB999 9999 99, GB999 9999 99 999, GBGD999 eller GBHA999
Momssats: 20%, 5%

Utländska företag som saknar etablering i Storbritannien / England, men som säljer tjänster i Storbritannien / England, t.ex. fastighetstjänster eller har installationsleveranser där, kan undvika momsregistrering om man säljer till momsregistrerade köpare i Storbritannien och innan affären sätter igång kontaktar den engelska skattemyndigheten och ansöker om s.k. Simplified Procedure.  Missar det utländska företaget det innan affären börjar, så missas också möjligheten att tillämpa Reverse Charge istället för att fakturera engelsk moms på försäljningen. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen istället för säljaren och att säljaren därmed kan fakturera utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Däremot måste utländska företag som säljer varor inrikes i England alltid momsregistrera sig, eftersom undantaget med Simplified procedure aldrig beviljas vid ren varuförsäljning.

Följande transaktioner utgör förutom inrikes varuförsäljning och när ansökan om Simplied Procedure har missats exempel på när momsregistrering blir nödvändig i Storbritannien / England:

  • Internetförsäljning (e-handel) till privatpersoner i Storbritannien / England av varor (när värdet övergår tröskelvärdet för distansförsäljning f n GBP 70 000)
  • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Storbritannien
  •  Varutransporter från Storbritannien till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag
  •  Persontransporter i Storbritannien
  • Eget varulager i Storbritannien
  • Affärsledning på plats i Storbritannien
  • Inköp av varor från EU till Storbritannien eller försäljning av varor till EU från Storbritannien
  • Import till eller export från Storbritannien
  • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar eller busstransfers i Storbritannien) som förekommer vid konferenser, mässor etc.
VAT Adviser

 

Momsregistrering i Storbritannien/England

Ansökan om momsregistrering i Storbritannien, görs på blankett VAT 1 som skickas till skattemyndigheten HMRC. På blanketten ska detaljerad information lämnas om planerad verksamhet, uppskattad omsättning av de skattepliktiga aktiviteterna, eventuella driftställen, ägarstruktur etc. Man ska givetvis ansöka om momsregistrering i god tid innan de skattepliktiga aktiviteterna påbörjas, men man kan också registrera sig retroaktivt. Tyvärr brukar dock förseningsböter utdömas om man redovisar in momsen för sent. Om man missar att momsregistrera sig kan 5 % – 15 % av momsbeloppet utdömas i böter avhängigt hur lång perioden är. Momsregistrering i Storbritannien brukar ta 4-6 veckor. Skattemyndigheten återkommer då och meddelar ett engelskt VAT-nummer.

Frivillig momsregistrering i Storbritannien är tillåten också.

Upplever du det här betungande? Lugn!

Vi har lång och bred erfarenhet av att hantera momsregistrering och löpande redovisning i Tyskland och vi har de auktorisationer och kunskaper som krävs för detta! Kontakta oss här

Momsredovisning i Storbritannien/England

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man är sen att lämna momsredovisningar kan förseningsavgifter utdömas se ovanstående. Om man bedriver EU-handel från Belgien ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om man missar att lämna periodisk sammanställning kan en förseningsavgift komma att utdömas – se ovanstående. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat. Om man missar detta kan också förseningsböter komma att utdömas – se ovanstående.

Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i Belgien liksom i andra länder, när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa.

Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna som föreskrivs vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet. I Belgien behöver man köpa in en mjukvara som man använder när man redovisar elektroniskt.