Momsregistrering i Belgien

Momsregistrering i Belgien

Belgien

Valuta: EUR
Moms heter BTW
EU
medlem: Ja
Format skattenummer: 9999.999.999
Format momsnummer:  BE9999.999.999
Momssats: 21%, 12% , 6% och 0%

Utländska företag som saknar etablering i Belgien men som säljer tjänster i Belgien, t.ex. fastighetstjänster eller som levererar varor som säljs först när de är installerade (s.k. monteringsleveranser), kan i de flesta fall undvika momsregistrering. Anledningen är att Belgien tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om köparna uteslutande är verksamheter som är momsregistrerade i Belgien. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Utländska företag som säljer varor inrikes i Belgien kan tillämpa omvänd betalningsskyldighet för moms/Reverse Charge förutsatt att köparen antingen är ett belgiskt företag eller att köparen är utländsk men är momsregistrerad i Belgien via ett lokalt ombud.

Följande transaktioner utgör exempel på när momsregistrering kan bli nödvändig i Belgien:

  • Internetförsäljning till privatpersoner i Belgien av varor (när värdet övergår tröskelvärdet för distansförsäljning f n EUR 35 000)
  • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Belgien
  • Varutransporter från Belgien till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag
  • Persontransporter i Belgien
  • Eget varulager i Belgien
  • Affärsledning på plats i Belgien
  • Inköp av varor från EU till Belgien eller försäljning av varor till EU från Belgien
  • Import till eller export från Belgien
  • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar fakturerade till andra utländska företag eller busstransfers i Belgien) som förekommer vid konferenser, mässor etc.
VAT Adviser

 

Momsregistrering i Belgien

Ansökan om momsregistrering i Belgien, görs på blanketten 604A ”Demande d’Identification a la TVA Lors du Commencement d’Activite Formulaire” samt bilagan ”Déclaration d’une personne à l’adresse Belge où la comptabilité du numéro d’identification Belge à la TVA de l’assujetti non établi en Belgique sera présenté dans le cas d’un contrôle TVA”. I själva ansökningsblanketten fyller man i detaljerad information om företaget och den planerade affärsverksamheten i Belgien. I bilagan anger man var skattemyndigheten kan vända sig i händelse av kontroller.  Blanketterna inklusive vissa föreskrivna dokument från svenska myndigheter, såsom momsintyg från Skatteverket och handelsregisterutdrag och bolagsordning (översatt) från Bolagsverket, skickas sedan underskrivna av firmatecknare till Bureau Central des Assujettis Etrangers (BCAE) i Bryssel som handlägger momsregistreringen av utländska bolag.

Momsregistrering i Belgien brukar ta cirka 6 veckor. Skattemyndigheten i Belgien återkommer sedan och meddelar ett belgiskt skattenummer/momsnummer när ansökan har behandlats.

Frivillig momsregistrering i Belgien är tillåten för företag med viss typ av verksamhet, t.ex. företag som utför arbete på viss fast egendom eller företag som levererar varor eller tjänster i Belgien till belgiska företag och tillämpar lokal Reverse Charge, men har gjort lokala inköp där momsbelopp har debiterats som överstiger EUR 10 000.

Om ett utländskt företag har skattepliktig verksamhet i Belgien och registrerar sig retroaktivt d.v.s. när den skattepliktiga affären redan har satt igång, kan böter utdömas för sent inlämnad momsdeklaration. Bötesbelopp kan vara EUR 100 per momsdeklaration och försenad månad med ett maximum av EUR 1000 per deklaration. Om moms finns att betala och den betalas för sent kan också ränta komma att utkrävas från skattemyndighetens sida. Om man missar att lämna rapporten ”Annual Sales Listing” eller periodisk sammanställning i tid kan ett bötesbelopp av EUR 3000 utdömas. Har man också skyldighet att rapportera intrastat och inte gör det i tid kan bötesbelopp av EUR 100-EUR 10 000 utdömas.

Momsredovisning i Belgien

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man är sen att lämna momsredovisningar kan förseningsavgifter utdömas se ovanstående. Om man bedriver EU-handel från Belgien ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om man missar att lämna periodisk sammanställning kan en förseningsavgift komma att utdömas – se ovanstående. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat. Om man missar detta kan också förseningsböter komma att utdömas – se ovanstående.

Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i Belgien liksom i andra länder, när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa.

Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna som föreskrivs vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet. I Belgien behöver man köpa in en mjukvara som man använder när man redovisar elektroniskt.

Upplever du det här betungande? Lugn!

Vi har lång och bred erfarenhet av att hantera momsregistrering och löpande redovisning i Belgien och vi har de auktorisationer och kunskaper som krävs för detta! Kontakta oss här