Momsregistrering i Holland

Momsregistrering i Holland

Holland

Valuta: EUR
Moms heter BTW
EU
medlem: Ja
Format momsnummer: NL9999.99.999.B.01
Format Skattenummer: 9999.99.999
Momssats: 21 %, 6 %

Utländska företag som saknar etablering i Holland men som säljer tjänster i Holland, t.ex. fastighetstjänster eller som levererar varor som säljs först när de är installerade (s.k. monteringsleveranser), kan i de flesta fall undvika momsregistrering. Anledningen är att Holland tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om köparna uteslutande är verksamheter som är momsregistrerade i Holland. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Utländska företag som säljer varor inrikes i Holland kan tillämpa omvänd betalningsskyldighet för moms/Reverse Charge förutsatt att köparen antingen är ett holländskt företag eller att köparen är utländsk men är momsregistrerad i Holland via ett lokalt ombud.

Följande transaktioner utgör exempel på när momsregistrering kan bli nödvändig i Holland:

  •  Internetförsäljning till privatpersoner i Holland av varor (när värdet övergår tröskelvärdet för distansförsäljning f n EUR 100 000, frivillig momsregistrering är möjlig för e-handlare innan tröskelvärdet har uppnåtts)
  • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Holland
  • Varutransporter från Holland till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohagPersontransporter i Holland
  • Eget varulager i Holland
  • Affärsledning på plats i Holland
  • Inköp av varor från EU till Holland eller försäljning av varor till EU från Holland
  • Import till eller export från Holland
  • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar fakturerade till andra utländska företag eller busstransfers i Holland) som förekommer vid konferenser, mässor etc.
VAT Adviser

 

Momsregistrering i Holland

Ansökan om momsregistrering i Holland, görs på blanketten ”Registration Form Foreign Companies” ”LH850 – 1 Z*2FOL ENG”. I blanketten fyller man i detaljerad information om företaget och den planerade affärsverksamheten i Holland.  Blanketten inklusive vissa föreskrivna dokument från svenska myndigheter, såsom momsintyg från Skatteverket och handelsregisterutdrag från Bolagsverket, skickas sedan underskriven av firmatecknare till Belastingdienst, Heerlen som handlägger momsregistreringen av utländska bolag.

Momsregistrering i Holland brukar ta cirka 6 veckor. Skattemyndigheten i Holland återkommer sedan och meddelar ett holländskt skattenummer/momsnummer när ansökan har behandlats.

Frivillig momsregistrering i Holland är inte tillåten, men företag som har distansförsäljning till holländska privatpersoner kan momsregistrera sig innan tröskelvärdet har nåtts.

Om ett utländskt företag har skattepliktig verksamhet i Holland och inte registrerar sig utdöms i allmänhet ingen böter för att man inte registrerar sig, men däremot kan böter utdömas för sent inlämnad momsdeklaration. Bötesbelopp kan vara 5-10 % av den summa moms som ska betalas, upp till ett belopp av EUR 4 920. Skulle det handla om grov oaktsamhet och avsiktligt undvikande av momsregistrering, lämnande av momsdeklarationer och inbetalningar av moms kan t o m bötesbelopp av 25 % – 100 % komma att utkrävas.

Momsredovisning i Holland

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man är sen att lämna momsredovisningar kan förseningsavgifter utdömas se ovanstående. Om man bedriver EU-handel från Holland ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om man missar att lämna periodisk sammanställning kan en förseningsavgift komma att utdömas. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat. Om man missar detta kan också förseningsböter komma att utdömas.

Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i Holland liksom i andra länder, när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa.

Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna som föreskrivs vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet.

Upplever du det här betungande? Lugn!

Vi har lång och bred erfarenhet av att hantera momsregistrering och löpande redovisning i Finland och vi har de auktorisationer och kunskaper som krävs för detta! Kontakta oss här